Algemene voorwaarden

– Per lid wordt éénmalig inschrijfgeld berekend (€ 12,50).

– Het lidmaatschap van de SVB wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

– De contributie wordt éénmaal per kwartaal geïnd door middel van automatische incasso. De incassodata zijn: 1 februari - 1 mei - 1 augustus - 1 november.

– Bij tussentijdse aanmeldingen wordt de contributie berekend vanaf de inschrijfdatum tot het einde van de het contributiekwartaal.

– Tijdens de schoolvakanties in het basisonderwijs zijn er geen trainingen voor de jeugd.

– Hierbij wordt toestemming verleend tot het plaatsen van naam, foto’s en/of film op de website van de SVB.

– Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door middel van een uitschrijfformulier gericht aan de ledenadministratie, p/a Jeugdlaan 2A te Beesd.

– De opzegging van het lidmaatschap dient tenminste 1 maand voor het einde van een contributiekwartaal bij de ledenadministratie te zijn ontvangen.

– De opzegging gaat in op de eerste dag van het volgende contributiekwartaal.

– Bij opzegging zal de contributie van het lopende kwartaal niet worden gerestitueerd.

– Verder is het wenselijk dat u de trainer en/of coach op de hoogte stelt van uw opzegging.

– In die gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien zijn de statuten en het Huishoudelijk Reglement van kracht.